תקנון

 1. כללי
  1.1 אתר זה הינו אתר אינטרנט המציע רכישת חבילות נופש ואירוח בקיבוץ אילות (להלן: "האתר" ו- "אתר הנופש" בהתאמה).
  1.2 האתר הינו בבעלותו הבלעדית של קיבוץ אילות – מס' אגודה – 570013573 (להלן: "בעל האתר").
  1.3 ידוע לך כי הזמנת חבילות נופש באמצעות האתר, הינה הליך השקול להזמנת חבילת נופש בכל אמצעי אחר לרבות מול מרכז ההזמנות של אתר הנופש.
  1.4 כל רוכש ו/או המעוניין לרכוש באמצעות האתר חבילת נופש ו/או כל אדם המבקר באתר (להלן: "המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתנאי השימוש ומסכים להוראותיהם, וכי בכפוף להוראות כל דין לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או אתר הנופש ו/או בעל האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
  1.5 המשתמש באתר מצהיר ומתחייב כי הוא קרא את תקנון האתר ותנאי השימוש בו ומסכים ומקבל על עצמו את תנאי השימוש.
  1.6 תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר, אולם הם מתייחסים לשני המינים ומיועדים לנשים וגברים כאחד.
 1. תנאי השימוש באתר
  2.1 באתר זה רשאי לרכוש חבילות נופש באתר הנופש, אדם בגיר בגיל 18 ומעלה, תושב מדינת ישראל ו/או גוף משפטי המאוגד ו/או רשום כדין בישראל, אשר ברשותו כרטיס אשראי ישראלי פעיל ובתוקף, לא מוגבל לשימוש ולא נחסם מסיבה כלשהי.
  2.2 המשתמש רשאי להשתמש באתר אך ורק על מנת לבצע רכישה של חבילת נופש ו/או קבלת מידע אודות אתר הנופש וחבילות הנופש, ואינו רשאי לעשות באתר כל שימוש למטרות אחרות.
  2.3 המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין המציאות. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שלא מוצגות באתר תמונות של כל חדרי אתר הנופש, וכי ייתכנו הבדלים בין חדרים שונים, לרבות כאלו המוגדרים כחדרים מאותו הסוג .המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is") בעל האתר ו/או אתר הנופש, אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.
  2.4 ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי.
  2.5 מספר המקומות באתר הנופש הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
  2.6 אירוח ילדים מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
  2.7 לעניין זה "ילד" – מי שגילו עד 12 שנים (כולל תינוקות).
  2.8 בעל האתר שומר על זכותו לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. באחריותך המשתמש להתעדכן בתנאי השימוש באתר.
  2.9 כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט של מחוז דרום- אילת.
 1. פרטי המשתמש
  3.1 בעת ביצוע רכישת חבילת נופש, יתבקש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי ההזמנה"). פרטי ההזמנה יכללו- כתובת מייל תקינה, שם מלא, מספר תעודת זהות או דרכון, פרטי אשראי וכן מספר טלפון ליצירת קשר עם המשתמש וכל פרט אחר ו/או נוסף אשר נדרש לדעת בעל האתר ו/או אתר הנופש לשם ביצוע ההזמנה. שימוש בפרטי ההזמנה ייעשה בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות כמפורט בנספח א'.
  3.2 בעל האתר, אתר הנופש ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לטעות שתיעשה על ידי המשתמש בהקלדת פרטי ההזמנה. בעל האתר ו/או אתר הנופש לא יישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי ההזמנה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להזמין חבילת נופש באמצעות האתר.
  3.3 הקלדת פרטי הזמנה כוזבים מהווים עבירת פלילית ובעל האתר ו/או אתר הנופש שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה ולנקוט צעדים משפטיים נגד מגישי פרטים כוזבים בעת ההזמנה, בגין נזקים שעלולים להיגרם לבעל האתר ו/או לאתר הנופש, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
  3.4 עם הזנת פרטיו האישיים, המשתמש מצהיר המשתמש כי הוא מסכים לקבל מאתר הנופש בכל אמצעי התקשורת והמדיה הודעות אלקטרוניות ודברי שיווק ופרסום בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי וכל פרסומת אחרת כהגדרתה בחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב – 1982.
 1. ביצוע ההזמנה
  4.1 משתמש המעוניין להזמין חבילת נופש ייעשה זאת באמצעות מערכת ההזמנות של האתר או באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות בטלפון שמספרו 08-6358816.
  4.2 תנאי מוקדם להזמנת חבילת נופש הוא כי הוזנו כלל הפרטים המבוקשים המפורטים בסעיף ‎1 לעיל, לרבות הזנת פרטי כרטיס אשראי תקין ובתוקף. יובהר כי ללא הזנת כלל הפרטים הנדרשים לרבות פרטי כרטיס אשראי, לא יתאפשר ביצוע הזמנת חבילת נופש. במקרה כזה, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר ו/או אתר הנופש בעניין זה.
  לצורך סעיף זה, המונח "בעל האתר" ו-"אתר הנופש" כולל גם כל אחד מהתאגידים המסונפים שלו, חברי ועד הנהלה, חבריו, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברות ו/או תאגידי בת וכל הנכנס בנעליו.
  4.3 ביצוע ההזמנה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד אשר פרטיו יוזנו, בשלב הרישום לשם הבטחת ההזמנה כמפורט בסעיף ‎5 להלן. התשלום יגבה בעת ההגעה לאתר הנופש, למעט במקרים של תשלום מראש עבור חבילות "ללא אפשרות ביטול" שיחויבו במועד ביצוע ההזמנה.
  4.4 בעת סיום הזנת פרטי המשתמש, יקבל המשתמש הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את הזמנתו. ההזמנה תושלם ותאושר רק לאחר שהמשתמש קיבל לכתובת המייל שהוזנה על ידו הודעה המאשרת את נכונות ההזמנה על כלל פרטיה והיא כוללת את מספר ההזמנה (להלן: האישור"). על המשתמש להציג את האישור בעת הגעתו לאתר הנופש.
  4.5 במקרה של שהיות ארוכות, הזמנת קבוצות ואירועים מיוחדים יהיה רשאי אתר הנופש לדרוש פיקדון בהתאם לשיקול דעתו כתנאי לאישור ההזמנה.
  4.6 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך ונותן את הסכמתו לכך שעם הזנת פרטי ההזמנה והשלמת הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של אתר הנופש. אתר הנופש יהא רשאי להשתמש בפרטי ההזמנה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמשים באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.
 1. תשלום
  5.1 החיוב בגין חבילת הנופש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שהוזן על ידי המשתמש במעמד ביצוע ההזמנה, בעת הגעת המשתמש לאתר בנופש, למעט דמי ההזמנה, אשר ייגבו בעת ביצוע ההזמנה כמפורט במדיניות הביטולים המפורטת בקישור הבא, "מדיניות ביטולים".
  5.2 ידוע למשתמש, והוא נותן את הסכמתו המפורשת לכך, שאתר הנופש יהיה רשאי לחייב את כרטיס האשראי שהוזן על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בגין חיוב החל על המשתמש בהתאם למדיניות הביטולים ו/או מכח החוק.
  5.3 ברכישת חבילת נופש בתשלומים, יבוצע חיוב המשתמש באמצעות כרטיס אשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים את חיוב הריבית על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב המשתמש לשלם עבור חבילת הנופש.
  5.4 מובהר בזאת כי אין כפל מבצעים והנחות, ואתר הנופש שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לקביעת מבצעים והנחות.
  5.5 ביצוע הזמנה בעונת החגים כמוגדר לעיל מחייבת כל מזמין בתשלום דמי הזמנה בסך 200 ₪ (להלן: "דמי הזמנה"). דמי ההזמנה יקוזזו ממחיר ההזמנה בעת ביצוע התשלום על ידי המשתמש. במקרה בו המשתמש יבטל הזמנה שנרכשה לתקופת החגים, דמי ההזמנה לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה.
 1. שינוי וביטול הזמנה על ידי המשתמש

כל שינוי וביטול הזמנה על ידי המשתמש יבוצע בהתאם ובכפוף למועדים המפורטים במדיניות הביטולים המצורפת בקישור הבא – "מדיניות ביטולים".

 1. שינוי הזמנה על ידי אתר הנופש

ידוע למשתמש שיתכנו מצבים בהם אתר הנופש יבצע שינוי להזמנתו, והמשתמש נותן את הסכמתו לכך.

 1. שעות קבלה ופינוי חדרים
  8.1 קבלת חדרים בימי ראשון – שישי, החל מהשעה 15:00, ובשבת או חג החל מהשעה 19:00.
  8.2 פינוי חדרים בימים ראשון – שישי, עד השעה 10:00, ובשבת או חג עד השעה 14:00.
  8.3 אורחים המעוניינים להאריך את שהייתם יוכלו לעשות זאת במעמד ההגעה בעמדת הקבלה. ההארכת ו/או דחיית ו/או הקדמת שעת הקבלה ו/או הפינוי, תהיה בכפוף לאישור אתר הנופש, בכפוף לתפוסתו וכן בתוספת תשלום נוסף כפי שיהיה נהוג באותה העת ובהתאם לנסיבות.
 1. בעלי חיים
  9.1 ככל והמשתמש מעוניין להגיע עם בעל חיים למקום האירוח עליו לקבל את אישור מאתר הנופש מראש- עידכון טלפוני. אי בהזמנה מהאתר דיווח בתוספות
  למידע נוסף צרו קשר בקישור הבא – "צרו קשר". או בתיאום טלפוני..
  9.2 ככל ובקשת המשתמש תאושר – הוא יחויב בתוספת של 30 ₪ עבור כל לילה בהזמנה עבור כל בעל חיים שאושר על ידי אתר הנופש.
  9.3 הבאת בעלי חיים למקום האירוח כפופה לנהלים של אתר הנופש ועל המשתמש לדאוג כי נהלים אלו מקוימים על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו בכל זמן בעת שהותו באתר הנופש. ניתן לצפות בנהלי בעלי החיים בקישור הבא – "תקנון אירוח עם כלבים".
  9.4 במקרה של נזק הנגרם מאירוח בעל חיים בחדר ראשי המקום לגבות עלות הנזק שנגרם.
 1. חדר נגיש

קבלת חדר זה מותנית בהצגת תעודת נכה בעת ההגעה למלון וכפיפות לזמינותו. יש לראות הצהרת נגישות בלינק הבא "הצהרת נגישות".

 1. מועדון לקוחות וחברים
  11.1 על מנת להצטרף למועדון הלקוחות של אתר הנופש, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הנמצא באתר ומצ"ב בקישור הבא: "מועדון לקוחות TEAMEILOT".
  11.2 משתמש אשר הצטרף לחברות במועדון הלקוחות יהיה זכאי להטבות בהתאם למדיניות אתר הנופש ובעל האתר.
  11.3 אתר הנופש שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי בקביעת ההטבות, המבצעים, מתנות ואירועים מיוחדים אשר יוענקו לחברי המועדון.
  11.4 על מנת להיות זכאי להטבות הניתנות לחברים במועדון יהיה על המשתמש להציג תעודה מזהה בעת הגעתו לאתר הנופש.
  11.5 מובהר ומוסכם, כי בהתאם להוראות החוק והדין, בעל האתר יהיה רשאי לשלוח עדכונים בדואר האלקטרוני לכל משתמש שיצטרף באמצעות האתר למועדון הלקוחות של בעל האתר, וזאת באמצעות הרשאה ספציפית ברישום למועדון הלקוחות. המשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
 1. אחריות המשתמש

המשתמש ו/או כל אחד מהנופשים עבורם התבצעה ההזמנה, יהיו אחראים באופן בלעדי לכל נזק שייגרם על ידם או על ידי מי מטעמם לתכולת החדר לסביבתו, לאתר הנופש ו/או למתקניו ו/או למתחם אתר הנופש ו/או לבעל האתר ו/או לכל צד ג'. המשתמש ישפה את אתר הנופש ו/או בעל האתר, בגין כל נזק שנגרם לאתר הנופש, לבעל האתר ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג', על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו לרבות הנופשים עבורם ביצע את ההזמנה.

 1. קניין ובעלות
  13.1 כל זכויות הקניין הרוחני וכל זכות קניין אחרת באתר, ובכל המידע והתוכן המוצג באתר, לרבות מידע, נתונים, וכל החומרים ו/או המיידעים אשר מהווים חלק כלשהו מאתר זה לרבות אך לא רק ידע, עיצובים, תמונות, סרטוני וידיאו, לוגואים, עיצוב פונקציות, קודים וגרפיקה הינם בבעלותו של בעל האתר ו/או של צד שלישי שלבעל האתר הסכם ו/או הסכמה לפיה ניתן רישיון שימוש עימו והם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, בהתאם להוראות כל דין.
  13.2 אין לעשות כל שימוש לרבות להפיץ, להעתיק, לשכפל או למקור את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמת מראש ובכתב של בעל האתר, למעט במקרים של שימוש אישי במידע.
 1. קישורים באתר וקישורים אל האתר
  14.1 האתר מכיל קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים באתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. בעל האתר אינו שולט על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת בעל האתר, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ו/או המלצה עליו, ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לשלמותם, לעדכניותם, לחוקיותם ועמידתם בהוראות הדין, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. הביקור באתרים אלו וההסתמכות של המשתמש בכל מידע המוצג בהם, הם באחריות המשתמש בלבד.
  14.2 בעל האתר רשאי לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים ולהימנע מהוספת קישורים חדשים מעת לעת לפי שיקול דעתו המוחלט.
  14.3 המידע ו/או תכנים המצויים באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, בעל האתר ו/או אתר הנופש אינם אחראים בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.
 1. הרשאת השימוש באתר ושימוש אסור
  15.1 המשתמש באתר מסכים לעשות שימוש באתר זה אך ורק לצרכים המורשים בתקנון זה, בהתאם ובכפוף לכל דין.
  15.2 בעל האתר מעניק למשתמש רישיון שימוש מוגבל באתר אשר ניתן לביטול ובלתי ניתן להעברה, בכדי לצפות בתכני האתר ו/או לרכוש חבילות נופש המפורסמות באתר באמצעות מחשב נייח ו/או אמצעי נייד ו/או סלולארי שבבעלות המשתמש, לשימושו האישי ולא למטרה מסחרית, השכרה, מכירה חוזרת או כל צורת הפצה כלשהיא , וזאת בכפוף בכל זמן נתון ולמגבלות המנויות בתנאי השימוש.
  15.3 חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו.
 1. פרטיות

המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את מדיניות הפרטיות והתוכן המצוי באתר, שהיא מקובלת עליו וכי הוא מסכים לכל האמור בה. מדיניות הפרטיות מצורפת כנספח א' לתנאי שימוש אלה ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

 1. הגבלת האחריות
  17.1 בעל האתר, אתר הנופש וכל הבא מטעם אלו, איננו אחראי לכל הפסד או כל נזק, בין אם מכח התחייבות חוזית או אחרת, הנובע מתוך שימוש ו/או ביקור באתר, לרבות במקרה של נזק ישיר, הפסד רווחים, אובדן עסקים, אובדן הזדמנויות, אובדן נתונים (גם אם היה ניתן לצפות נזק כזה מראש), כל נזק שנגרם למחשב המשתמש, תוכנות מחשב, מערכות ותוכנות, נתונים משמעותיים ו/או משניים.
  17.2 אתר הנופש עושה כמיטב יכולתו כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד וחלקי. בעל האתר ו/או אתר הנופש לא יישאו בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי בעל האתר ו/או אתר הנופש והן על ידי כל צד שלישי, והמשתמש מוותר על כל טענה בעניין.
  17.2 השימוש באתר הנו על בסיס "כפי שהוא" AS IS" " ו"כפי שהא זמין"  "AS AVALIABLE"  ללא כל מצג, התחייבות ו/או הצהרה. בעל האתר אינו מתחייב שהאתר יהיה נקי מטעויות, תקלות, הפרעות, שגיאות ו/או ליקויים כלשהם. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי ייתכנו הפרעות, תקלות ו/או ליקויים כאמור, והוא מוותר על כל טענה בעניין.
  17.3 בעל האתר, אתר הנופש, ו/או עובדיהם ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לנזקים שיגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו עקב תקלות או אי זמינות של האתר, ו/או אי יכולת לבצע בו שימוש ו/או לבצע הזמנה של חבילת נופש ו/או כל שירות אחר, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק  בשל ציוד הקצה של המשתמש ו/או ספק האינטרנט של המשתמש, השרת, לרבות הם לא יהיו אחראים לכך שהשרת יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, אחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר ו/או אתר הנופש ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
  17.5 לצורך סעיף ‎17 זה, המונחים "בעל האתר" ו- "אתר הנופש" – כוללים גם כל אחד מהתאגידים המסונפים שלהם, חברי ועד ההנהלה, חבריו, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברות ו/או תאגידי בת, וכל הנכנס בנעליהם.
 1. שינויים והפסקת שירות
  18.1 בעל האתר עשוי לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים בו, לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  18.2 כמו כן, בעל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר על כלל ערוציו ותכניו, את עיצובו, המראה של שלו ואת היקף וזמינות התכנים והשירותים שניתנים במסגרתו.
  18.3 בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש, להשעות או לחסום את הגישה של משתמש לאתר ו/או לכל שירות המוצע במסגרתו, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרים של הפרת תנאי שימוש אלו או אם נגרמה הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתא ו/או השירותים, ולא תהיה למשתמש כל טענה או דרישה כנגד בעל האתר במקרה שכזה.
  18.4 בלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או לגרוע מן הסעדים הנתונים לבעל האתר על פי הוראות כל דין, בעל האתר רשאי, מכל סיבה שהיא, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את פעילות האתר ולא תהיה למשתמש כל טענה או דרישה כנגד בעל האתר במקרה שכזה.
  18.5 "בעל האתר" לעניין סעיף זה, משמע לרבות, מנהליו, בעלי מניותיו, עובדיו, ספקין, חברות קשורות, וכל מי מטעמה.

 

 1. שיפוי ופיצוי

בשימוש באתר המשתמש מסכים לפצות ולשפות את בעל האתר ו/או אתר הנופש בגין כל נזק, הפסד, הוצאות, נזקים ועלויות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, אשר יגרמו עקב הפרתה של כל הוראה מתנאי שימוש אלו וכל התנאים הנובעים מהם על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או ברשותו. בעל האתר ו/או אר הנופש שומר לעצמו את הזכות להעמיד הגנתו מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה והוא יהיה זכאי לשיפוי ופיצוי מהמשתמש בגין הוצאות הגנתו.

לצורך סעיף זה, המונח "בעל האתר" ו- "אתר הנופש" כוללים גם כל אחד מהתאגידים המסונפים שלהם, חברי ועד ההנהלה, חבריו, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברות ו/או תאגידי בת, וכל הנכנס בנעליהם.

 

 1. שונות
  20.1 אם אחד מתנאי השימוש של אתר זה אינו בתוקף או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראה הבלתי תקפה או הבלתי אכיפה תוחרג מיתר התנאים האחרים אשר ימשיכו לחול כסדרם. אי אכיפת הוראה מהוראות שנקבעו בתנאי שימוש אלה אינה תתפרש כויתור ואינה תשפיע על תוקפם של תנאי שימוש אלו או כל חלק מהם או זכות לאכוף כל תנאי.
  20.2 בעל האתר רשאי לבטל או לשנות את תנאי ההזמנות ואת המחירים המתפרסמים באתר כל עת והדבר יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי. על המשתמש חלה חובה להתעדכן בשינויים כאמור מעת לעת.
  20.2 בעל האתר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו ואת השירותים המוצעים באתר. כל שינוי יהיה תקף מיידית מרגע פרסומו והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.
  20.3 המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים, עליהם יתווסף מס מקומי בהתאם להוראות החוק. קיבוץ אילות נכון למאי 2023 מוגדר כאזור סחר שאינו מחוייב במע"מ. במידה והנ"ל ישתנה מדיניות המקום תשתנה בהתאם.
  20.4 ניתן ליצור קשר עם בעל האתר בטלפון: 08-6358816 או בדוא"ל : res@keilot.co.il