מדיניות ביטולים

 

 1. שינוי הזמנה

ניתן לבצע שינוי בתאריכי ההזמנה בהתאם למדיניות שינויים כמפורט להלן:

 • בעונה רגילה (כפי שמוגדרת להלן במדיניות הביטולים) – ניתן לבצע שינוי בהזמנה עד 14 ימים טרם מועד האירוח באתר הנופש.
 • בעונת השיא ובחגים (כפי שמוגדרים להלן במדיניות הביטולים) – ניתן לבצע שינוי בהזמנה עד 30 ימים טרם מועד האירוח באתר הנופש.
 • בכפוף למועדים המפורטים בסעיף ‎1, ו-‎1.2 לעיל, המשתמש רשאי לפנות בבקשה לשינוי בהזמנתו. הבקשה כאמור תתבצע מול מרכז ההזמנות של אתר הנופש בטלפון שמספרו 086358816 או באמצעות משלוח בקשת שינוי לכתובת הדוא"ל res1@keilot.co.il  – והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו.
 • לאחר ביצוע השינוי ישלח למזמין אישור הזמנה עדכני לכתובת הדוא"ל שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה המקורית (להלן: "הודעת השינוי"). מובהר כי עד לקבלת הודעת השינוי אין לראות בשינוי המבוקש כמאושר ו/או מעודכן על ידי אתר הנופש.
 • המשתמש יישא בכלל העלויות בגין כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה, כפי שיימסרו לו ממרכז ההזמנות, של אתר הנופש טרם ביצוע השינוי המבוקש – וזאת כתנאי לאישור השינוי המבוקש.

 

 1. ביטול הזמנה
  • ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות החוק, לרבות התקנות שהותקנו מכוחו ולאחר שהמשתמש ביצע הזמנה וקיבל את האישור כמפורט בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל.
  • בכפוף למדיניות הביטולים, ביטול ההזמנה יכול להתבצע באחת מן הדרכים המפורטות להלן:
   • בטלפון: 086358816 או בהודעה בעל פה באתר הנופש.
   • בדואר רשום למרכז ההזמנות של אתר הנופש בכתובת: קיבוץ אילות 8880500
   • בדואר אלקטרוני לכתובת: res1@keilot.co.il
   • בפקסימיליה: 086358846
   • ככל שההזמנה בוצעה דרך האתר – הביטול יכול להתבצע באתר [eilot.co.il]
  • לאחר ביטול הזמנה בהתאם להוראות מדיניות זו והוראות החוק, אתר הנופש ישלח לכתובת המייל של המשתמש, שנמסרה על ידו בעת ביצוע ההזמנה, אסמכתא אודות ביטול ההזמנה. הזמנה לא תחשב למבוטלת עד שהמשתמש יקבל לכתובת המייל כאמור אסמכתא אודות ביטול הזמנתו.
  • בכל מקרה בו האסמכתא לא תגיע לידי המשתמש עד 48 שעות מהרגע בו הודיע המשתמש על ביטול הזמנתו בהתאם למדיניות זו, על המשתמש ליצור קשר עם מרכז ההזמנות בפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף ‎2 לצורך קבלת האסמכתא בגין ביטול הזמנתו.
  • בעת הביטול יהיה על המשתמש למסור פרטים מזהים. בהיעדר מסירת פרטי זיהוי וזיהוי המשתמש לא תתאפשר ביטול הזמנה.
  • לביטול הזמנה שנעשתה מול צד ג' ולא דרך אתר הנופש ישירות (סוכן נסיעות, אתרי מכירת חבילות נופש), יש לפנות לספק מולו בוצעה הזמנה על מנת לבטל את הזמנתו בהתאם למדיניות הביטולים של אותו צד ג'.
  • במקרה של אי הגעה לאתר הנופש במועד האירוח שהוזמן על ידי המשתמש מכל סיבה שהיא, ללא מתן הודעת ביטול בהתאם למדיניות הביטולים המפורטת להלן – יחויב המשתמש במלוא מחיר ההזמנה.
  • מדינות ביטול בעונה הרגילה (ספטמבר עד יוני (כולל) – למעט חגים):
   • במקרה של ביטול הזמנה שנעשה עד 14 ימים טרם מועד האירוח לא ייגבה אתר הנופש דמי ביטול.
   • במקרה של ביטול הזמנה פחות מ-14 ימים טרם מועד האירוח, יחויב המשתמש בדמי ביטול בסך 50% מעלות לילה אחד בהזמנה אותה רוצה המשתמש לבטל.
   • ביטול הזמנה במהלך 48 שעות טרם מועד האירוח או במקרה של אי הגעת המשתמש לאתר הנופש במועד האירוח שהוזמן, יגבה אתר הנופש דמי ביטול בסך של 50% משווי מלוא ההזמנה.

 

 • מדינות ביטול בעונת השיא וחגים:

"עונת השיא" – יולי עד אוגוסט (כולל) וחגים.

"חגים" – ראש השנה, סוכות, חנוכה, פורים, פסח, עצמאות ושבועות, לרבות ערבי החגים האמורים.

 • ביצוע הזמנה בעונת החגים כמוגדר לעיל מחייבת כל מזמין בתשלום דמי הזמנה בסך 200 ₪ (להלן: "דמי הזמנה"). דמי ההזמנה יקוזזו ממחיר ההזמנה בעת ביצוע התשלום על ידי המשתמש. במקרה בו המשתמש יבטל הזמנה שנרכשה לתקופת החגים, דמי ההזמנה לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה.
 • במקרה של ביטול הזמנה בעונת השיא, עד 30 ימים טרם מועד האירוח, המשתמש לא יחויב בדמי ביטול.
 • במקרה של ביטול הזמנה בעונת השיא בפחות מ-30 ימים טרם מועד האירוח, יחויב המשתמש בדמי ביטול בסך של 50% משווי מלוא ההזמנה.
 • במקרה של ביטול הזמנה בעונת השיא שנעשה במהלך 7 ימים או פחות טרם מועד האירוח, יחויב המשתמש בדמי ביטול בסך של 100% משווי מ מלוא ההזמנה.

 

 

 

 • ביטול הזמנה לאחר שנעשה שינוי בתאריכי ההזמנה המקורית:
  • במקרה בו המשתמש ירצה לבטל את ההזמנה לאחר שביצע שינוי במועד האירוח, מדיניות הביטולים תהיה בהתאם למועד ולעונה בה נרכשה החבילה כמפורט להלן.
 • עונה רגילה:

במקרה של ביטול הזמנה שנעשה עד – 14 ימים טרם מועד האירוח המקורי (לפני השינוי)  – המשתמש לא יחויב בדמי ביטול.

במקרה של ביטול שנעשה פחות מ-14 ימים ממועד האירוח המקורי, ייגבו דמי ביטול בסך של 100% ממחיר ההזמנה.

 • עונת השיא וחגים (כהגדרתם לעיל):

במקרה של ביטול הזמנה שנעשה עד – 30 ימים טרם מועד האירוח המקורי (לפני השינוי) המשתמש לא יחויב בדמי ביטול.

במקרה של ביטול הזמנה שנעשה פחות מ-30 ימים ממועד האירוח המקורי, המשתמש יחויב  בדמי ביטול בסך של 100% ממחיר ההזמנה.

 

 • ביטול הזמנה ללא דמי ביטול:
  • מובהר כי ניתן לבטל הזמנה ללא תשלום דמי ביטול, עקב אי התאמה בין חבילת הנופש שנרכשה על ידי המשתמש לבין אישור ההזמנה שנמסר לרוכש לאחר הזמנתו, ו/או עקב אי העמדת חבילת הנופש למועד שהוזמנה, ו/או בין פגם והכל כמפורט בסעיף 14ה' לחוק הגנת הצרכן.
  • במקרה שבו אחד מהנופשים עבורם נרכשה חבילת הנופש יתגלה כחיובי לנגיף הקורונה, ו/או לחילופין יידרש לבידוד, ביטול ההזמנה יתאפשר ללא דמי ביטול אך ורק עבור החולה המאומת ורק לאחר הצגת אסמכתא רפואית המאושרת על ידי משרד הבריאות והמעידה על היותו של הנופש חולה מאומת. משפחתו הגרעינית של החולה המאומת זכאית גם כן לביטול חבילת הנופש ללא דמי ביטול.

לעניין סעיף זה, "משפחה גרעינית" – הורים וילדיהם בלבד.

 • במקרה בו יוחלט על הטלת סגר על ידי גוף ממשלתי ואירוח בבית הנופש לא יתאפשר מכח ההחלטה כאמור, המשתמש יהיה זכאי לביטול הזמנתו ללא גביית דמי ביטול.

 

 • ביטול הזמנה לאדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש:
  • אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים), עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה) או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 14ג1(א) לחוק הגנת הצרכן, רשאים לבטל את הזמנתם בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין אתר הנופש למזמין, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  • במקרה של ביטול כאמור בסעיף ‎12.1 לעיל, יחויב המשתמש בדמי ביטול בסך של 100 ₪ או בסך של 5% משווי ההזמנה, לפי הנמוך מבניהם.
  • בנסיבות האמורות לעיל, רשאי אתר הנופש לבקש כי תוצג בפניו תעודה המוכיחה כי מבקש הביטול הינו אזרח ותיק, עולה חדש ו/או אדם עם מוגבלות בהתאם להוראות 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן.

 

 • ביטול הזמנה על ידי אתר הנופש:

בכל מקרה בו, בין במעשה ובין במחדל, הפר המשתמש או נופש מטעמו את הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את מדיניות אתר הנופש ו/או עקב החלטת רשות שלטונית אשר אינה מאפשרת את מימוש ההזמנה ו/או את דחייתה, יהא אתר הנופש רשאי לבטל את הזמנתו במתן הודעה מראש ובכתב. ביטול הזמנה על ידי אתר הנופש לא יחייב את המשתמש בתשלום נוסף וזאת מבלי לגרוע מסעדים לו יהיה זכאי אתר הנופש מאת המשתמש עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הדין.