מדיניות פרטיות

בעל האתר ואתר הנופש [כהגדרתם בתנאי השימוש של אתר זה] מכבדים את פרטיותך ומחויבים לשמירה עליה כמתחייב מהוראות כל דין.

מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי בעל האתר ואתר הנופש ביחס לפרטיות לקוחותיהם, וכיצד הם משתמשים במידע הנמסר מהמשתמשים או הנאסף על-ידו במסגרת האתר. 

 "מידע אישי" – מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור לבעל האתר ו/או לאתר הנופש ו/או בעל האתר ו/או אתר הנופש אוסף עליך בעת השימוש באתר או הרישום לאתר הנופש בכל דרך אחרת.

מסירת מידע ואיסוף המידע

במקרים מסוימים, ייתכן והשימוש באתר ו/או פנייה לבעל האתר ו/או לאתר הנופש לשם הזמנה ו/או קבלת מידע ו/או שירות אחר המוצע באמצעות האתר, יחייב מסירת מידע אישי; מסירת המידע אינה חובה, אולם אם לא תמסור אותו לא תוכל לבצע הזמנה ו/או לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר ובעל האתר ו/או אתר  הנופש לא יוכל להשיב לפנייתך .

בנוסף למידע אישי שיימסר על ידך לבעל האתר ו/או לאתר הנופש, בעל האתר ו/או אתר הנופש עשויים לאסוף מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר, כגון זהות הדפים אותם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם, תכנים בהם צפית וכיו"ב. לרוב, מדובר במידע סטטיסטי באופיו, שאינו מזהה אותך באופן אישי בשם, כתובת או מספר טלפון.

במסירת מידע אישי לבעל האתר ו/או לאתר הנופש, המשתמש נותן הסכמתו לכך המידע האישי שמסר, ככל שמסר, ישמר במאגר המידע של בעל האתר ו/או אתר הנופש (להלן: "מאגר המידע").

בעת מסירת המידע האישי לבעל האתר ו/או לאתר הנופש, הנך מתחייב כי הפרטים שמסרת הנם פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. לידיעתך, במהלך פנייה אל מוקד השירות של אתר הנופש, יתכן כי שיחתך עם מוקד השירות תוקלט לטובת בקרה ושיפור השירות.

מטרות איסוף ושימוש במידע

ידוע לך ואתה מסכים, כי בעל האתר ו/או אתר הנופש ישתמש במידע האישי לכל מטרה שהיא בהתאם להוראות כל דין. כך למשל, רשאי בעל האתר ו/או אתר הנופש לעשות שימוש במידע האישי לצורך אספקת השירותים שהוזמנו, ולצורך שינוי ושיפור התכנים והשירותים באתר כך שיתאימו לצרכי הגולשים באתר, לצורר שיפור חווית המשתמש שלך, ניתוח הרגלי השימוש באתר, ויצירת מידע סטטיסטי. כמו כן, בעל האתר ו/או אתר הנופש רשאים לעשות שימוש במידע האישי בכפוף לדין על מנת לשלוח אליך מדי פעם דיוור ישיר ו/או ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, (מטעם בעל האתר ו/או צדדים שלישיים) שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת").

שימושך באתר והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת הנך רשאי לבקש לחדול מלקבל דברי פרסומת כאמור.

מסירת מידע לצד שלישי

ככלל, בעל האתר ו/או אתר הנופש לא יעבירו לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

  1. אם בעל האתר ו/או אתר הנופש ביקש את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;
  2. לעובדי בעל האתר ו/או אתר הנופש אשר אמונים על אספקת השירותים המוזמנים ולצורך עמידת בעל האתר ו/או אתר הנופש בהתחייבויותיו מכח תנאי שימוש אלו, הסכם בין הצדדים ו/או מכח הדין.
  3. אם מסירת המידע האישי הינה במסגרת שיתופי פעולה בין בעל האתר ו/או אתר הנופש לבין צדדים שלישיים במסגרת האתר, כאשר המידע האישי דרוש לאותו צד שלישי לשם אספקת השירותים לך, במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ו/או תפעול האתר. בחלק מהמקרים, יהיה עליך להסכים לתנאי הפרטיות המוחלים על ידי הצד השלישי על מנת ליהנות מן השירותים;
  4. לתאגידים הקשורים לבעל האתר ו/או לאתר הנופש, לרבות חברות בנות, חברות אחיות, חברות אם – בכפוף להוראות הדין;
  5. כדי לזהות, למנוע או לטפל בבעיות אבטחה או בעיות טכניות וכן במצבים שבהם נעשה שימוש באתר על ידי מי שנחזה כי אינו מורשה להשתמש בו וזאת כדי למנוע הונאות והתחזות.
  6. על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לבעל האתר ו/או לאתר הנופש למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
  7. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעל האתר ו/או אתר הנופש שתחייב את חשיפת פרטיך;
  8. אם תבצע/י באתר ו/או באמצעות האתר פעולות אשר לדעת בעל האתר עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש באתר;
  9. אם בעל האתר ימכור את פעילות האתר ו/או יעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שבעל האתר יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

 

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

באתר עשוי להתבצע שימוש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies),  ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במחשב הנייח ו/או הנייד של המשתמש, מאפשרת לבעל האתר לצורך איסוף מידע על הרגלי השימוש שלך באתר (כגון, הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם וכיו"ב) על מנת להתאימו לצרכיך, להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, לשפר את חווית השימוש של המשתמש/ת בשירותי בעל האתר באתר, להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיך (כגון כניסה לדפים המחייבים רישום, הצגת פרסומות מותאמות אישית) וכן לצורכי אבטחת מידע. העוגיות יסייעו לבעל האתר לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות האתר והמשתמש אליו.

עוגיות הן קבצי טקסט, השומרות את כתובת ה-IP של המחשב ממנו אתה עושה שימוש באתר. חלק מהעוגיות פוקע בעת שתסגור את דפדפן המחשב שלך וחלק אחר נשמר בכונן הקשיח של מחשבך. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממחשבו של המשתמש/ת, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם תמחק את העוגיות או לא תאפשר את אחסונן, או אם תשנה את המאפיינים של Flash, ייתכן ולא תוכל להשתמש בחלק  מהשירותים באתר.

זכות עיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע וכן רשאי אותו אדם לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו, בדרך ובאופן שנקבעו בתקנות.

לפני שנתיר לך לעיין ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע האישי אשר נצבר עליך, עלינו לאמת את זהותך, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אימות הזהות עשוי לכלול, בין היתר, שאלות על כתובת הדואר האלקטרוני שלך, קוד אימות שישלח למספר הטלפון שלך ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שלך (להלן: "הליך הזיהוי"). לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר ובהתאם לדין. אם מצאת כי המידע הינו שגוי או שאינו מעודכן, הינך רשאי/ת לפנות לבעל האתר על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע ו/או אם ברצונך למחוק את המידע האישי אודותיך ממאגר המידע של בעל האתר  ו/או אתר הנופש, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה res@keilot.co.il.  לתשומת לבך כי מחיקת המידע כאמור עלולה למנוע מבעל האתר ו/או מאתר הנופש לספק לך את השירותים באתר, כולם או חלקם.

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זאת או כל חלק מהן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי מדיניות פרטיות זאת, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור.

ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות בדוא"ל: res@keilot.co.il